Công văn 983/GSQL-GQ1 năm 2016 về nhập khẩu máy móc, thiết bị nông nghiệp đã qua sử dụng
Số hiệu: 983/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 983/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu máy móc, thiết bị nông nghiệp đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội.
(Đ/c: Thôn Quất Tỉnh, xã Quất Động, huyện Thường Tín, TP Hà Nội)

Trả lời công văn số 21/CT-CV ngày 11/7/2016 của Công ty TNHH Máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 08/7/2016, Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn số 613/CB-CĐ gửi Tổng cục Hải quan trong đó có dẫn chiếu Danh mục máy móc, thiết bị nông nghiệp thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (kèm theo mã số HS, tiêu chuẩn kiểm tra và đơn vị thực hiện kiểm tra).

Căn cứ quy định tại điểm e khoản 2 Điều 1 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, các trường hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư bao gồm:

“e) Máy móc, thiết bị thuộc Danh mục sản phm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) do các Bộ quản ngành, lĩnh vực ban hành theo quy định của Luật Cht lượng sản phm, hàng hóa;”.

Do vậy, đề nghị Công ty đối chiếu cụ thể mô tả hàng hóa kèm theo mã số HS của hàng hóa Công ty dự kiến nhập khẩu, trường hợp hàng hóa của Công ty nằm trong Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc quản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì không phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ; Công ty thực hiện việc kiểm tra chất lượng hàng hóa khi nhập khẩu theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007, Nghị định s 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính ph, Thông tư s 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

(Gửi kèm công văn số 613/CB-CĐ ngày 08/7/2016 của Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT
Ngọc Anh (để b/c);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để th/h);
- Cục Quản lý rủi ro (để ph/h);
- Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

N
gô Minh Hải

 

Điều 34. Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa nhập khẩu
...

4. Hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 phải được kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu theo nội dung quy định tại khoản 2 Điều 27, trình tự, thủ tục quy định tại Điều 35 của Luật này.

Xem nội dung VB
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
...

2. Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng sau đây:
...

e) Máy móc, thiết bị thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Xem nội dung VB