Công văn 9749/BNN-KTHT năm 2016 về kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, ổn định dân cư
Số hiệu: 9749/BNN-KTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Thanh Nam
Ngày ban hành: 17/11/2016 Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Chính sách xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9749/BNN-KTHT
V/v kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện CTMT tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, ổn định dân cư năm 2016

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trc thuc Trung ương

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6788/VPCP-KTTH ngày 16/8/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu năm 2016 (lần 1); Công văn số 12372/BTC-NSNN ngày 06/9/2016 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu năm 2016 (có bản photo kèm theo).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở, Ban ngành và đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nguồn vốn sự nghiệp kinh tế bố trí ổn định dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ đã phân bổ cho tỉnh tại Công văn số 12372/BTC-NSNN ngày 06/9/2016 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu năm 2016 (Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định dân cư), đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả nguồn vốn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- S
NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Lưu: VT, KTHT (Pg70).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam