Công văn 967/GSQL-TH năm 2016 vướng mắc C/O mẫu E
Số hiệu: 967/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: 21/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 967/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 2563/HQHN-GSQL ngày 18/7/2016 của Cục Hải quan TP Hà Nội về việc vướng mắc C/O mẫu E số tham chiếu E16470ZC50731193 cấp ngày 29/6/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan cấp C/O của Trung Quốc xác minh C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.