Công văn 9660/BGTVT-KCHT năm 2021 bổ sung hồ sơ xây dựng Thông tư về định mức kinh tế - kỹ thuật trong xây dựng và bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không thuộc khu bay tại các cảng hàng không, sân bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 9660/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 16/09/2021 Ngày hiệu lực: 16/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9660/BGTVT-KCHT
V/v Bổ sung hồ sơ xây dựng Thông tư ban hành định mức KTKT trong xây dựng và bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không thuộc khu bay tại các cảng hàng không, sân bay

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam

Bộ GTVT nhận được văn bản 3735/CHK-KHCNMT ngày 31/8/2021 của Cục Hàng không Việt Nam về việc trình dự thảo Thông tư ban hành định mức KTKT trong xây dựng và bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không thuộc khu bay tại các cảng hàng không, sân bay. Để có cơ sở xem xét giải quyết, Bộ GTVT đề nghị Cục Hàng không Việt Nam thực hiện các nội dung sau:

1. Cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu thuyết minh liên quan đến dự thảo Thông tư và hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình xây dựng từng định mức kinh tế - kỹ thuật, bao gồm các nội dung sau:

- Cơ sở pháp lý xây dựng định mức;

- Nguyên tắc xây dựng định mức;

- Nội dung định mức;

- Phạm vi áp dụng của định mức;

- Phương pháp xây dựng định mức;

- Phương pháp tính toán, số liệu tính toán định mức, định ngạch

- Quy trình thực hiện, phương pháp khảo sát;

- Biên bản khảo sát; công trình, dự án thực hiện khảo sát;

- Quyết định thành lập tổ khảo sát, xây dựng định mức;

- Các nội dung khác liên quan (nếu có).

2. Hồ sơ, tài liệu đề nghị gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông) trước ngày 23/9/2021./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Vụ PC;
- Tổng công ty Cảng HKVN;
- Lưu: VT, KCHT (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KCHTGT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Thu Hà

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.