Công văn 966/TCHQ-TXNK năm 2022 về kê khai, nộp thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công
Số hiệu: 966/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trần Bằng Toàn
Ngày ban hành: 23/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 966/TCHQ-TXNK
V/v hàng hóa thuê DNCX gia công

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Công ty TNHH BHFLEX VINA.
(Khu công nghiệp Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số BHF20220120 ngày 20/01/2022 của Công ty TNHH BHFLEX VINA về việc kê khai, nộp thuế đối với hàng hóa doanh nghiệp nội địa thuê DNCX gia công lại. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau

1. Về thủ tục hải quan

Trường hợp Công ty TNHH BHFLEX VINA là doanh nghiệp nội địa có vốn đầu tư 100% từ nước ngoài thuê DNCX thì công ty phải thực hiện thủ tục hải quan theo thủ tục đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài được quy định tại điều 67 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 44 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC .

2. Về kê khai, nộp thuế khi nhập khẩu hàng hóa trở lại nội địa

Trường hợp doanh nghiệp nội địa nhập khẩu hàng hóa để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu, sau đó giao hàng hóa nhập khẩu, bán thành phẩm được sản xuất từ toàn bộ hàng hóa nhập khẩu để thuê DNCX sản xuất, gia công thì khi nhập khẩu trở lại nội địa doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu theo quy định đối với sản phẩm gia công khi nhập khẩu vào thị trường trong nước theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 134/2016/NĐ-CP .

Trị giá tính thuế nhập khẩu là tiền thuê gia công, trị giá của nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình gia công do DNCX cung cấp và các khoản điều chỉnh (nếu có) theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC. Không tính vào trị giá tính thuế trị giá của vật tư, nguyên liệu mà doanh nghiệp nội địa đưa đi gia công tại DNCX.

(Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3634/TCHQ-TXNK ngày 19/7/2021 hướng dẫn kê khai, nộp thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công (đính kèm).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH BHFLEX VINA được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-Đ. Thuận (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn