Công văn 964/BCT-ĐL năm 2022 về rà soát danh mục các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện đã có trong quy hoạch
Số hiệu: 964/BCT-ĐL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đặng Hoàng An
Ngày ban hành: 01/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 964/BCT-ĐL
V/v rà soát danh mục các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện đã có trong quy hoạch

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hiện nay, Bộ Công Thương đang rà soát đánh giá việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến 2030 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh). Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, rà soát các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện đã có trong quy hoạch (kể cả các dự án đã vận hành và các dự án chưa đưa vào vận hành tính đến tháng 02 năm 2022), cụ thể như sau:

1. Các dự án đã vận hành

- Rà soát, thống kê danh mục dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện đã vận hành, đánh giá tình hình vận hành khai thác các nhà máy, các khó khăn, vướng mắc (nếu có). Chi tiết danh mục các dự án đã vận hành theo Phụ lục kèm theo văn bản này.

2. Các dự án chưa vận hành

- Rà soát, thống kê danh mục dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện đã có quy hoạch nhưng chưa đưa vào vận hành, cập nhật tình hình triển khai thực hiện chi tiết và tiến độ dự kiến vận hành theo Phụ lục kèm theo văn bản này.

- Đánh giá nguyên nhân chưa vào vận hành của các dự án: khó khăn, vướng mắc về đất đai, hạ tầng kỹ thuật, năng lực đầu tư, tài chính,....

- Đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện các dự án (thay thế hoặc loại bỏ quy hoạch nếu cần thiết...).

Văn bản của Ủy ban nhân dân các tỉnh đề nghị gửi về Bộ Công Thương trước ngày 07 tháng 3 năm 2022 (bản mềm gửi về địa chỉ KHQH-CucDL@moit.gov.vn và thuongnt@moit.gov.vn)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc
TW;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH-thg).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hoàng An

 

PHỤ LỤC:

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ, ĐIỆN MẶT TRỜI, THỦY ĐIỆN ĐÃ CÓ QUY HOẠCH
(Ban hành kèm theo Văn bản số 964/BCT-ĐL ngày 01 tháng 03 năm 2022 của Bộ Công Thương)   

STT

Tên dự án

Quyết định phê duyệt quy hoạch/bổ sung quy hoạch

Quyết định chủ trương đầu tư

Tình hình triển khai (nêu rõ các nội dung về: Phê duyệt DAĐTXDCT, TMĐT, thời điểm khởi công,…)

Tiến độ vận hành/tiến độ dự kiến

Vướng mắc

Đề xuất hướng giải quyết

A

Các dự án đã vận hành

 

 

 

 

 

 

I

Điện gió

 

 

 

 

 

 

1

Dự án điện Gió A

 

 

 

 

 

 

2

Dự án điện Gió B

 

 

 

 

 

 

II

Điện mặt trời

 

 

 

 

 

 

1

Dự án ĐMT A

 

 

 

 

 

 

2

Dự án ĐMT B

 

 

 

 

 

 

….

…………………

 

 

 

 

 

 

III

Thủy điện

 

 

 

 

 

 

1

Dự án thủy điện A

 

 

 

 

 

 

2

Dự án thủy điện B

 

 

 

 

 

 

B

Các dự án chưa vận hành

 

 

 

 

 

 

I

Điện gió

 

 

 

 

 

 

1

Dự án điện Gió A

 

 

 

 

 

 

2

Dự án điện Gió B

 

 

 

 

 

 

….

…………………

 

 

 

 

 

 

II

Điện mặt trời

 

 

 

 

 

 

1

Dự án ĐMT A

 

 

 

 

 

 

2

Dự án ĐMT B

 

 

 

 

 

 

….

……………….

 

 

 

 

 

 

III

Thủy điện

 

 

 

 

 

 

1

Dự án thủy điện A

 

 

 

 

 

 

2

Dự án thủy điện B

 

 

 

 

 

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.