Công văn 948/UBND-ĐT năm 2022 về tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc Covid-19 quản lý tại nhà
Số hiệu: 948/UBND-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Trọng Đông
Ngày ban hành: 31/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 948/UBND-ĐT
V/v tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc Covid-19 quản lý tại nhà

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã;
- Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế tại Văn bản số 922/BYT-MT ngày 27/02/2022 của về việc tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc Covid-19 quản lý tại nhà và của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1336/BTNMT-TCMT ngày 15/3/2022 về việc hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà (gửi 02 văn bản kèm theo), Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Ngày 06/01/2022, UBND Thành phố đã ban hành Phương án số 01/PA- UBND về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm phát sinh tại điểm cách ly, quản lý, theo dõi, khám và điều trị tại nhà đối với người nhiễm Covid-19 trên địa bàn Thành phố; UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường việc quản lý chất thải lây nhiễm theo trách nhiệm quy định tại Phương án số 01/PA-UBND ngày 06/01/2022.

2. Căn cứ hồ sơ về giá dịch vụ về công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm (Sars-CoV-2) của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét thẩm duyệt giá dịch vụ về công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm (Sars-CoV-2) theo chỉ đạo tại Văn bản số 275/UBND-ĐT ngày 26/01/2022 của UBND Thành phố, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 04/2022.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm đối với các đơn vị có cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế lây nhiễm trên địa bàn Thành phố; phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan để nắm bắt, cập nhật diễn biến dịch bệnh và các kịch bản kích hoạt phòng, chống dịch bệnh để kịp thời điều chỉnh phương án phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm phù hợp với thực tế diễn biến dịch bệnh.

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức khác nhau để người dân nắm bắt và thực hiện các hướng dẫn về việc phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải lây nhiễm.

5. Giao UBND các quận, huyện, thị xã:

- Tăng cường các biện pháp hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các quy định về thu gom, phân loại chất thải, khử khuẩn cho người dân; chỉ đạo việc thực hiện thu gom, vận chuyển và tổng hợp thông tin, số lượng chất thải phát sinh, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế để xem xét, chủ động điều tiết hoạt động thu gom, vận chuyển tại địa phương.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các đội phòng dịch cơ động tăng cường rà soát, kịp thời nắm bắt các trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn để không tồn đọng chất thải có nguy cơ lây nhiễm trong dân cư, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, gây bức xúc dân sinh; tổ chức việc phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm trên địa bàn theo đúng quy định.

- Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm các quy định về quản lý chất thải, chất thải nguy hại, lây nhiễm.

6. Giao Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội:

- Khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính và đơn vị liên quan hoàn thành việc thực hiện xây dựng giá dịch vụ về công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm (Sars-CoV-2) theo nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 275/UBND-ĐT ngày 26/01/2022 của UBND Thành phố.

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc và kịp thời việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại lây nhiễm, không để tồn đọng chất thải có nguy cơ lây nhiễm trong khu dân cư; thực hiện đúng quy định tại Giấy phép xử lý CTNH đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp; khí thải từ lò đốt chất thải y tế phải được xử lý đạt QCVN 30:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp và QCVN 02:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế; đối với trường hợp chất thải được khử khuẩn bằng thiết bị hấp, nồi hấp thì phải đảm bảo đáp ứng QCVN 55:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm.

- Phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã trong việc giám sát để kịp thời báo cáo UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra, xử lý các trường hợp không phân loại và lưu giữ chất thải phát sinh theo quy định.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: TNMT, Y tế (để b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các PCT UBND TP: Nguyễn Trọng Đông; Chử Xuân Dũng;
- VP UBND TP: CVP; PCVP V.T.Anh;
- Các phòng: TH, KGVX, ĐT(Thực, Quyên);
- Lưu: VT, ĐTn.
18082 - HT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Đông