Công văn 9402/BGTVT-KCHT năm 2021 về xây dựng đường gom để xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 9402/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 09/09/2021 Ngày hiệu lực: 09/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9402/BGTVT-KCHT
V/v: xây dựng đường gom để xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt.

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Sở Giao thông vận tải Hải Phòng;
- Cục Đường sắt Việt Nam.

Bộ GTVT nhận được Văn bản số 2345/SGTVT-TTQLBT&ĐKT ngày 09/8/2021 của Sở GTVT Hải Phòng đề nghị thỏa thuận phương án xây dựng đường gom đoạn 6: Km93+395 - Km93+602 và đoạn 7: Km97+000 - Km97+277 dọc tuyến đường sắt Gia Lâm - Hải Phòng thuộc địa bàn quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng. Sau khi xem xét ý kiến của Cục ĐSVN tại Văn bản 2035/CĐSVN-QLXD&KCHT ngày 06/9/2021, Tổng công ty ĐSVN tại Văn bản số 2212/ĐS-QLHT ngày 17/8/2021, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Việc đầu tư xây dựng đường gom dọc đường sắt, xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng là phù hợp quy định tại Điều 16 Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ, Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt.

2. Đối với việc xây dựng 02 đoạn đường gom, hàng rào cách ly dọc theo tuyến đường sắt Gia Lâm - Hải Phòng (Km93+395-Km93+602; Km97+000-Km97+277):

- Đề nghị nghiên cứu xây dựng các đoạn đường gom, hàng rào cách ly nêu trên nằm ngoài phạm vi đất dành cho đường sắt. Trường hợp không thể bố trí công trình nằm ngoài phạm vi đất dành cho đường sắt, hồ sơ cần nêu rõ lý do và có giải pháp kỹ thuật không làm ảnh hưởng đến sự ổn định, tuổi thọ công trình đường sắt, an toàn chạy tàu;

- Các đoạn đường gom xây dựng mới phải được kết nối và tổ chức giao thông qua đường sắt tại các đường ngang hợp pháp gần nhất và thực hiện xây dựng rào chắn giữa đường gom và đường sắt để xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt trong khu vực nhằm đảm bảo ATGT đường bộ, đường sắt.

3. Căn cứ quy định của pháp luật, giao Cục ĐSVN hướng dẫn chủ đầu tư và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (báo cáo);
- Sở GTVT Hải Phòng;
- Tổng công ty ĐSVN;
- Lưu: VT, KCHT(3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông