Công văn 9396/BGTVT-VT năm 2021 về xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động vận tải thích ứng an toàn với tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 9396/BGTVT-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 09/09/2021 Ngày hiệu lực: 09/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9396/BGTVT-VT
V/v xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động vận tải thích ứng an toàn với tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Y tế Giao thông vận tải.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng tại cuộc họp chiều ngày 08/9/2021 về việc xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động vận tải thích ứng an toàn với tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu:

1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường sắt Việt Nam khẩn trương chủ trì, phối hợp với Cục Y tế Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động vận tải thuộc chuyên ngành phụ trách, để thích ứng an toàn với tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

2. Cục Y tế Giao thông vận tải căn cứ chức năng, nhiệm vụ rà soát các nội dung tại Kế hoạch phục hồi hoạt động vận tải chuyên ngành trước khi các Cục, Tổng cục trước khi trình Bộ Giao thông vận tải.

Các Cục, Tổng cục trình Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Vận tải) dự thảo Kế hoạch phục hồi hoạt động vận tải trước 12 giờ ngày 10/9/2021.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, V.Tải.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.