Công văn 939/BVHTTDL-PC năm 2022 hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Số hiệu: 939/BVHTTDL-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 22/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 939/BVHTTDL-PC
V/v hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ

Thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới (Kết luận số 12-KL/TW) và Công văn số 749/BNG-UBNV-PCTTra của Bộ Ngoại giao ngày 07/3/2022 về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài theo Hướng dẫn số 27-HD/BTGTW ngày 20/10/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu:

1. Đối với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ:

1.1. Tổ chức tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; thường xuyên cập nhật và cung cấp thông tin các văn bản chỉ đạo về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, triển khai đồng bộ chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; đăng tải tài liệu tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 12-KL/TW; phổ biến, triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam;

1.2. Chủ trì, phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép với công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, con người, quảng bá hình ảnh quốc gia ra nước ngoài thông qua các hoạt động Ngày/Tuần Văn hóa, Lễ hội Văn hóa - Du lịch Việt Nam, các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, di sản văn hóa, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, các môn thể thao dân tộc và hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc;

1.3. Phối hợp với các cơ quan liên quan, tham gia các hoạt động kết nối người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương gắn với những sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, những dịp lễ lớn của dân tộc, sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phù hợp;

1.4. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch, Luật Du lịch, pháp luật về nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, điều kiện kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch…; thông tin, truyền thông chính sách rộng rãi, kịp thời các dự thảo chính sách pháp luật có tác động lớn đến xã hội, đến người Việt Nam ở nước ngoài ngay từ khâu đề xuất chính sách; lựa chọn các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn để khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, các ứng dụng mạng xã hội và các hình thức phù hợp khác;

1.5. Tổng hợp tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài theo lĩnh vực được phân công gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Pháp chế) theo định kỳ hàng năm (trước ngày 30/11). Nội dung tổng hợp tình hình gắn với các công việc nêu trên.

2. Báo Văn hóa, Trung tâm Công nghệ thông tin và các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài;

3. Cục Hợp tác quốc tế nghiên cứu lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong các hoạt động đối ngoại của Bộ và hướng dẫn các Trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài thông qua các hình thức, hoạt động phù hợp;

4. Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổng hợp chung tình hình phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài để tham mưu Bộ trưởng chỉ đạo các giải pháp tăng cường, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, mọi thông tin đề nghị liên hệ về Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số điện thoại: 024.39438231/máy lẻ 254, di động: 0915281996 (đ/c Minh)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Ngoại giao (để phối hợp);
- Lưu: VT, PC, TM(50).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy