Công văn 9387/BGTVT-MT năm 2021 về kế hoạch bảo vệ môi trường dự án nâng cấp, cải tạo QL.19 đoạn Km90-Km108 và các cầu trên địa bàn tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 9387/BGTVT-MT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trần Ánh Dương
Ngày ban hành: 09/09/2021 Ngày hiệu lực: 09/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9387/BGTVT-MT
V/v kế hoạch bảo vệ môi trường dự án nâng cấp, cải tạo QL.19 đoạn Km90-Km108 và các cầu trên địa bàn tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai.

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án 2.

Vụ Môi trường nhận được Công văn số 1423/BQLDA-PID4 ngày 30/8/2021 của Quý Ban xin ý kiến về kế hoạch bảo vệ môi trường dự án nâng cấp, cải tạo QL.19 đoạn Km90-Km108 và các cầu trên địa bàn tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai.

Sau khi rà soát hồ sơ kèm theo, Vụ Môi trường có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Chương IV Luật bảo vệ môi trường năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022) thì không còn thủ tục về lập, đăng ký, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư.

Dự án mới được phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 16/8/2020 tại Quyết định số 1525/QĐ-BGTVT, do đó, Vụ Môi trường đề nghị Quý Ban rà soát tiến độ chuẩn bị, thực hiện đầu tư dự án và căn cứ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường để tổ chức triển khai công tác bảo vệ môi trường cho phù hợp.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, MT(Thamdh).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ MÔI TRƯỜNG
Trần Ánh Dương

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.