Công văn 93/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp bù trừ trực tiếp do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 93/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp bù trừ trực tiếp.

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 194/SXD-KTKT ngày 11/4/2012 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo phương pháp bù trừ trực tiếp, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp bù trừ trực tiếp được thực hiện như sau:

- Phân tích để xác định khối lượng hao phí nguyên, nhiên, vật liệu; nhân công; máy thi công của các công tác xây dựng trong hợp đồng trên cơ sở hồ sơ thiết kế và định mức áp dụng trong hợp đồng;

- Tính chênh lệch giá nguyên, nhiên, vật liệu; giá nhân công; máy thi công tại thời điểm được điều chỉnh so với giá thời điểm gốc.

Thời điểm điều chỉnh là thời điểm 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán quy định trong hợp đồng; Giá thời điểm điều chỉnh là giá cả thị trường nơi xây dựng công trình hoặc thông báo giá xây dựng của địa phương tại thời điểm điều chỉnh.

Thời điểm gốc là thời điểm 28 ngày trước ngày đóng thầu. Giá thời điểm gốc là giá max của giá trong hợp đồng và giá cả thị trường nơi xây dựng công trình hoặc thông báo giá xây dựng của địa phương.

- Xác định giá trị điều chỉnh = Khối lượng hao phí nguyên, nhiên, vật liệu; nhân công; máy thi công x Chênh lệch giá nguyên, nhiên, vật liệu; nhân công; máy thi công.

2. Hiện nay, phương pháp bù trừ trực tiếp chỉ nên thực hiện đối với những hợp đồng xây lắp đơn giản, cụ thể: Những hợp đồng xây lắp mà khi phân tích vật tư để tính bù giá không bao gồm quá nhiều loại vật tư vì trong quá trình thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp bù trừ trực tiếp sẽ rất khó khăn trong việc xác định giá cho các loại vật tư đó, nhất là những loại vật tư không thông dụng trên thị trường.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (Nh5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.