Công văn 9298/VPCP-ĐMDN kiến nghị của doanh nghiệp quý II năm 2017
Số hiệu: 9298/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 31/08/2017 Ngày hiệu lực: 31/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9298/VPCP-ĐMDN
V/v kiến nghị của các doanh nghiệp quý II năm 2017

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tiền Giang, Lạng Sơn;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 2047/PTM-VP ngày 21 tháng 7 năm 2017 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ trong tháng 7 năm 2017 (Nghị quyết số 35/NQ-CP), Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Các Bộ, địa phương theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu xử lý và trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hợp tại công văn nêu trên (sao gửi kèm theo); báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, đồng thời gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tổng hợp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, địa phương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam biết, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ban Chỉ đạo Đổi m
i và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT ; các Vụ: KTTH, NN, CN, QHĐP;

- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Trung Anh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Mạnh Hà