Công văn 9267/VPCP-NN năm 2017 cho phép triển khai thí điểm cơ chế tích tụ đất đai, phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp tập trung tại Thái Bình, Hà Nam
Số hiệu: 9267/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 31/08/2017 Ngày hiệu lực: 31/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9267/VPCP-NN
V/v cho phép triển khai thí điểm cơ chế tích tụ đất đai, phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp tập trung tại Thái Bình, Hà Nam

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình;
- Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Về đề nghị của Tỉnh ủy Hà Nam (Công văn số 131-BC/TU ngày 08 tháng 6 năm 2017), của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Tư pháp (Công văn s 1604/BTP-PLDSKT ngày 15 tháng 5 năm 2017, số 2631/BTP-PLDSKT ngày 27 tháng 7 năm 2017), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 3933/BNN-PC ngày 15 tháng 5 năm 2017, số 5975/BNN-KH ngày 20 tháng 7 năm 2017), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 4078/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 09 tháng 8 năm 2017), Xây dựng (Công văn số 1774/BXD-QHKT ngày 03 tháng 8 năm 2017), Tài chính (Công văn số 10708/BTC-QLCS ngày 14 tháng 8 năm 2017) việc triển khai thí điểm cơ chế tập trung, tích tụ đất đai, phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp tập trung tại tỉnh Thái Bình và tỉnh Hà Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình lập Đề án thí điểm về cơ chế tập trung, tích tụ đất đai, phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam và tỉnh Thái Bình, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định và trình Chính phủ để báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ, trình Bộ Chính trị cho ý kiến.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Nam, Thái Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: NN&PTNT, TP,
TC, XD, KHĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN,
TGĐ Cổng TTĐT; Các Vụ: PL, KTTH;
-
Lưu: VT, NN (2) Th.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.