Công văn 9266/BGTVT-MT năm 2021 về phối hợp, cung cấp thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 9266/BGTVT-MT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Thị Thu Hằng
Ngày ban hành: 07/09/2021 Ngày hiệu lực: 07/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9266/BGTVT-MT
V/v phối hợp, cung cấp thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu.

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Để phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu (BĐKH) theo Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Giao thông vận tải đề nghị quý cơ quan, đơn vị cung cấp các thông tin, dữ liệu liên quan đến BĐKH sau đây trong thời gian từ năm 2011 đến nay và cử đại diện để liên lạc:

1. Thể chế, chính sách: Các văn bản pháp luật (bao gồm Luật, Nghị định, Thông tư), nghị quyết, quyết định, hướng dẫn liên quan đến BĐKH.

2. Chiến lược: Các chiến lược có nội dung liên quan đến BĐKH.

3. Quy hoạch - Kế hoạch: Các quy hoạch, kế hoạch, kế hoạch hành động liên quan đến BĐKH.

4. Chương trình - Dự án: (1) Các chương trình liên quan đến BĐKH (ví dụ: Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn 2011 - 2015...); (2) Các dự án liên quan đến BĐKH, bao gồm: (i) Dự án nguồn vốn trong nước; (ii) Dự án nguồn vốn nước ngoài.

5. Khoa học công nghệ: Thông tin về các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có liên quan đến BĐKH.

6. Hợp tác quốc tế: Thông tin về hợp tác song phương, đa phương liên quan đến BĐKH.

7. Nguồn vốn cho ứng phó với BĐKH: Thông tin về nguồn vốn để triển khai các chương trình, dự án.. có liên quan đến ứng phó với BĐKH.

Văn bản cung cấp thông tin và cử đại diện liên lạc đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Môi trường - Email: vumoitruong@mt.gov.vn) trước ngày 17/9/2021 để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ trưởng Vụ Môi trường (để b/c);
- Lưu: VT, MT(Thamdh).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hằng