Công văn 926/UBND-VX năm 2022 về đẩy mạnh thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 926/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Dương Anh Đức
Ngày ban hành: 28/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 926/UBND-VX
V/v đẩy mạnh thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của Thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Thủ trưởng các sở - ngành Thành phố

Căn cứ Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018 - 2022 và Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với các lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu giai đoạn 2019 - 2022;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 4760/TTr-SNV ngày 28 tháng 10 năm 2021;

Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các sở - ngành Thành phố khẩn trương rà soát các đề án, chương trình, kế hoạch trọng tâm được Ủy ban nhân dân Thành phố phân công trong năm 2021 và năm 2022 để đăng ký nhu cầu thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt (nếu có) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, thực hiện quy trình thu hút theo quy định.

2. Giao Sở Văn hóa và Thể thao:

a) Gia hạn thời gian đăng ký tham dự thu hút tài năng đặc biệt lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao của các vị trí theo Kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; tiếp tục thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được biết và đăng ký tham dự. Khẩn trương thực hiện quy trình thu hút và hoàn thành Kế hoạch trong thời gian sớm nhất.

b) Trường hợp có nhu cầu thu hút người có tài năng đặc biệt trong năm 2022, Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch thu hút trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban VH-XH, HĐND TP;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Sở Nội vụ (2b);
- VPUB: CVP, PCVP/VX;
- Lưu: VT, (VX/Đn).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Anh Đức