Công văn 9213/VPCP-ĐMDN năm 2017 báo cáo sản xuất kinh doanh 6 tháng 2017 và kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Số hiệu: 9213/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 30/08/2017 Ngày hiệu lực: 30/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9213/VPCP-ĐMDN
V/v báo cáo SXKD 6 tháng 2017 và kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho DN

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
-
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng.

Về báo cáo của Hiệp hội Dệt May Việt Nam tại công văn số 95/HHDMVN ngày 11 tháng 7 năm 2017 về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Công Thương, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu xử lý và trả lời các kiến nghị của Hiệp hội Dệt May Việt Nam tại công văn nêu trên (sao gửi kèm theo); báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, phối hợp thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ban CĐ ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN, KGVX, NN, QHĐP;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Thái

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.