Công văn 9175/VPCP-ĐMDN năm 2017 về chuyển Ban Quản lý các Bến xe khách Lào Cai thành công ty cổ phần
Số hiệu: 9175/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 29/08/2017 Ngày hiệu lực: 29/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9175/VPCP-ĐMDN
V/v chuyển Ban Quản lý các Bến xe khách Lào Cai thành công ty cổ phần.

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (công văn số 87/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2017) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 10669/BTC-TCDN ngày 11 tháng 8 năm 2017); Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6707/BKHĐT-PTDN ngày 17 tháng 8 năm 2017); Lao động-Thương binh và Xã hội (công văn số 3449/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 16 tháng 8 năm 2017); Nội vụ (công văn số 4422/BNV-TCBC ngày 21 tháng 8 năm 2017) về việc chuyển Ban Quản lý các Bến xe khách Lào Cai thành công ty cổ phần, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương chuyển Ban Quản lý các Bến xe khách Lào Cai thành công ty cổ phần, hoàn thành chuyển đổi năm 2017-2018.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai:

- Nghiên cứu tiếp thu ý kiến các Bộ tại các văn bản nêu trên và thực hiện việc chuyển đổi này theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và pháp luật có liên quan.

- Rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2017 - 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, LĐ-TB&XH, NV, GTVT;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN;
- Lưu: VT, ĐMDN(2). Thảo

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà