Công văn 9145/VPCP-V.I năm 2017 công tác quản lý nhà nước trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất
Số hiệu: 9145/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 28/08/2017 Ngày hiệu lực: 28/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9145/VPCP-V.I
V/v công tác quản lý nhà nước trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại văn bản số 18371/BTC-TCHQ ngày 26 tháng 12 năm 2016 về công tác quản lý nhà nước trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất và ý kiến của Bộ Tư pháp tại văn bản số 2540/BTP-PLHSHC ngày 21 tháng 7 năm 2017 (sao gửi kèm theo); Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát quy định về Luật Thương mại và các Nghị định, Thông tư đã hướng dẫn để sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại nói chung và hoạt động tạm nhập, tái xuất nói riêng.

- Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực - Trưng ban Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 và phương hưng, nhiệm vụ trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

- Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin về giám sát, quản lý đối với hàng tạm nhập, tái xuất vận chuyển trong nội địa hoặc trên tuyến biển trước khi tái xuất ra nước ngoài, đảm bảo tất cả các lô hàng tạm nhập đều phải tái xuất, không để xảy ra tình trạng thẩm lậu vào nội địa. Tăng cường công tác quản lý, thanh tra và kiểm tra công vụ để xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, chiến sỹ có hành vi tiếp tay cho các đối tượng lợi dụng hoạt động tạm nhập tái xuất để thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế gây thất thu ngân sách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- VPCP
: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TKBT, TH;
- Lưu: VT, V.I (3)
. L.V.Dũng

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà