Công văn 9033/VPCP-CN năm 2017 về hỗ trợ, cung cấp tài liệu liên quan đến Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất các thời kỳ (1995-2017)
Số hiệu: 9033/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 24/08/2017 Ngày hiệu lực: 24/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9033/VPCP-CN
Về hỗ trợ, cung cấp tài liệu liên quan đến Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất các thời kỳ (1995 - 2017)

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Về đề nghị hỗ trợ, cung cấp tài liệu liên quan đến Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất các thời kỳ (1995 - 2017) của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 4609/UBND-ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2017, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, giải quyết đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: QP, KH&ĐT, TN&MT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2b). LM

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.