Công văn 9012/VPCP-KTTH năm 2017 về quản lý kho xăng dầu quân đội
Số hiệu: 9012/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 24/08/2017 Ngày hiệu lực: 24/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Công nghiệp, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9012/VPCP-KTTH
V/v quản lý kho xăng dầu quân đội

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
-
Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng tại Công văn số 7610/BQP-KHĐT ngày 04 tháng 7 năm 2017, ý kiến của Bộ Công Thương tại Công văn số 6927/BCT-TTTN ngày 02 tháng 8 năm 2017, Bộ Tài chính tại Công văn số 10549/BTC-TCHQ ngày 09 tháng 8 năm 2017 về việc cơ chế đặc thù các kho chiến lược đảm bảo xăng dầu của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Xăng dầu quân đội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan chủ trì, phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Xăng dầu quân đội nghiên cứu, ban hành chuẩn trao đổi dữ liệu về phần mềm quản lý xăng dầu, hệ thống ca-me-ra giám sát đối với trường hợp các kho K99, K83 và K662 của Công ty vừa chứa xăng dầu kinh doanh, vừa chứa xăng dầu phục vụ quốc phòng, dự trữ quốc gia, đảm bảo các quy định về kho xăng dầu và bí mật về quân sự. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Quốc phòng đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ,
Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, NC, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.