Công văn 8960/VPCP-NN năm 2017 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Long An
Số hiệu: 8960/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 23/08/2017 Ngày hiệu lực: 23/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8960/VPCP-NN
V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Long An

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tại Công văn số 3534/UBND-KT ngày 09 tháng 8 năm 2017 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Long An, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An theo thẩm quyền và theo quy định, trả lời cho địa phương biết.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, QHĐP; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN(3b).NTT

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.