Công văn 855/TCHQ-PC năm 2022 vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính
Số hiệu: 855/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 15/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 855/TCHQ-PC
V/v vướng mắc xử phạt VPHC

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 380/HQBD-CBL&XLVP ngày 22/02/2022 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc vướng mắc áp dụng mức xử phạt vi phạm hành chính và nhập liệu QLVP14, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Về việc xác định mức phạt tiền đối với một hành vi vi phạm cụ thể trong trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: 

Việc xác định mức phạt tiền đối với một hành vi vi phạm cụ thể trong trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đề nghị căn cứ các quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3, khoản 4 Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 67/2020/QH14; điểm đ khoản 3 Điều 5 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021; điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và hồ sơ vụ việc cụ thể để thực hiện.

Trường hợp vụ việc chỉ có 01 tình tiết giảm nhẹ hoặc 01 tình tiết tăng nặng thì căn cứ quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 5 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 để xác định mức phạt tiền.

Trường hợp vụ việc có từ 02 tình tiết tăng nặng trở lên hoặc 02 tình tiết giảm nhẹ trở lên thì căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP để xác định mức phạt tiền. 

2. Về việc nhập liệu chương trình QLVP14:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Quyết định 150/QĐ-TCHQ thì việc cập nhật biên bản, quyết định, báo cáo tổng hợp vào hệ thống QLVP14 được thực hiện dưới dạng file ảnh, bản scan, file văn bản, file dữ liệu hoặc các định dạng file khác (như file word) vào hệ thống. Biên bản, quyết định, báo cáo tổng hợp đều đã có file word khi thiết lập hồ sơ; do vậy, đã giảm thiểu tối đa thời gian cập nhật dữ liệu vào hệ thống.

Tổng cục Hải quan đang thực hiện xây dựng tái thiết kế hệ thống CNTT thực hiện hải quan số, hải quan thông minh, trong đó có bài toán mới về xây dựng cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Do vậy, việc cập nhật thông tin xử phạt vi phạm hành chính do cơ quan hải quan phát hiện, xử lý vào hệ thống quản lý vi phạm 14 thực hiện theo đúng quy định tại Điều 6 Quyết định 150/QĐ-TCHQ ngày 28/01/2022 của Tổng cục cho đến khi có hệ thống mới./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Cục Điều tra chống buôn lậu;
- Cục Kiểm tra sau thông quan;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân
Thành

 

Điều 3. Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính

1. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:
...

c) Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng;
...

Điều 23. Phạt tiền
...

4. Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt.

*Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
...
9. Sửa đổi, bổ sung ... khoản 4 Điều 23 như sau:
...
4. Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này.”.*

Xem nội dung VB
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
...

3. Bổ sung điểm đ, điểm e vào sau điểm d khoản 3 Điều 5 như sau:

đ) Khi phạt tiền, mức phạt tiền cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính quy định tại các Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24 và các khoản 1, 3, 4 Điều 25 Nghị định này là mức trung bình của khung phạt tiền được quy định đối với hành vi đó. Nếu có tình tiết giảm nhẹ, thì mỗi tình tiết được giảm 10% mức tiền phạt trung bình của khung tiền phạt nhưng mức phạt tiền đối với hành vi đó không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mỗi tình tiết tăng nặng được tính tăng 10% mức tiền phạt trung bình của khung tiền phạt nhưng mức phạt tiền đối với hành vi đó không được vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt.

Xem nội dung VB
Điều 9. Áp dụng hình thức phạt tiền; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn; đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

1. Việc xác định mức phạt tiền đối với một hành vi vi phạm hành chính cụ thể trong trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ được áp dụng theo nguyên tắc sau đây:
...

b) Mức phạt tiền cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung phạt tiền được quy định đối với hành vi đó. Trong trường hợp có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trở lên, thì áp dụng mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ 02 tình tiết tăng nặng trở lên, thì áp dụng mức tối đa của khung tiền phạt.

Xem nội dung VB
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
...

3. Bổ sung điểm đ, điểm e vào sau điểm d khoản 3 Điều 5 như sau:

đ) Khi phạt tiền, mức phạt tiền cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính quy định tại các Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24 và các khoản 1, 3, 4 Điều 25 Nghị định này là mức trung bình của khung phạt tiền được quy định đối với hành vi đó. Nếu có tình tiết giảm nhẹ, thì mỗi tình tiết được giảm 10% mức tiền phạt trung bình của khung tiền phạt nhưng mức phạt tiền đối với hành vi đó không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mỗi tình tiết tăng nặng được tính tăng 10% mức tiền phạt trung bình của khung tiền phạt nhưng mức phạt tiền đối với hành vi đó không được vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt.

Xem nội dung VB
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
...

3. Bổ sung điểm đ, điểm e vào sau điểm d khoản 3 Điều 5 như sau:

“đ) Khi phạt tiền, mức phạt tiền cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính quy định tại các Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24 và các khoản 1, 3, 4 Điều 25 Nghị định này là mức trung bình của khung phạt tiền được quy định đối với hành vi đó. Nếu có tình tiết giảm nhẹ, thì mỗi tình tiết được giảm 10% mức tiền phạt trung bình của khung tiền phạt nhưng mức phạt tiền đối với hành vi đó không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mỗi tình tiết tăng nặng được tính tăng 10% mức tiền phạt trung bình của khung tiền phạt nhưng mức phạt tiền đối với hành vi đó không được vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt.

e) Khi xác định mức phạt tiền đối với một hành vi vi phạm hành chính vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ thì được giảm trừ tình tiết tăng nặng theo nguyên tắc một tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một tình tiết tăng nặng.”

Xem nội dung VB
Điều 9. Áp dụng hình thức phạt tiền; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn; đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

1. Việc xác định mức phạt tiền đối với một hành vi vi phạm hành chính cụ thể trong trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ được áp dụng theo nguyên tắc sau đây:

a) Khi xác định mức phạt tiền đối với tổ chức, cá nhân vi phạm vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ, thì được giảm trừ tình tiết tăng nặng theo nguyên tắc một tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một tình tiết tăng nặng;

b) Mức phạt tiền cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung phạt tiền được quy định đối với hành vi đó. Trong trường hợp có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trở lên, thì áp dụng mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ 02 tình tiết tăng nặng trở lên, thì áp dụng mức tối đa của khung tiền phạt.

Xem nội dung VB