Công văn 851/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 851/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 24/05/2012 Ngày hiệu lực: 24/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 851/BXD-KTXD
V/v: điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 659/CV-STC-ĐT ngày 19/3/2012 của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và phù hợp với các quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Trường hợp hợp đồng thi công xây dựng mà các bên đã ký kết không phù hợp với hướng dẫn của văn bản quy phạm pháp luật (Thông tư số 06/2007/TT-BXD) thì những thỏa thuận không phù hợp đó sẽ bị vô hiệu (sẽ không được xem xét điều chỉnh giá hợp đồng).

Đối với các công trình, gói thầu thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, thì việc điều chỉnh giá hợp đồng đã được quy định cụ thể tại điểm 2.9, Phần III, Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Theo đó, đối với các trường hợp Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nêu tại văn bản số 659/CV-STC-ĐT, các bên phải căn cứ vào hồ sơ hợp đồng và quy định trên để điều chỉnh giá hợp đồng cho phù hợp, cụ thể như sau:

1. Trường hợp trong hợp đồng các bên có thỏa thuận “khi giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị nêu trong hợp đồng có biến động lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện hợp đồng thì việc điều chỉnh này được thực hiện theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng (bao gồm cả nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước bình ổn giá, định giá hay quản lý giá).” Trong trường hợp này các bên tham gia hợp đồng cần làm rõ mức biến động giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị như thế nào thì thuộc trường hợp biến động lớn hay tăng cao mà các bên đã thỏa thuận (tăng hoặc giảm bao nhiêu % thì mới điều chỉnh giá); trường hợp các bên không có thỏa thuận cụ thể thì được hiểu là biến động (tăng hoặc giảm) so với giá trong hợp đồng. Trên cơ sở đó hai bên cần tiến hành bàn bạc thống nhất điều chỉnh giá theo đúng nội dung hợp đồng đã ký (gồm phạm vi điều chỉnh đến đâu? những loại vật liệu nào được điều chỉnh? phương pháp điều chỉnh ra sao? ...).

2. Đối với trường hợp trong hợp đồng các bên có thỏa thuận được điều chỉnh giá khi “giá vật tư, nhiên liệu, thiết bị trong hợp đồng có biến động tăng cao thuộc danh mục vật tư được Nhà nước cho phép điều chỉnh; Nhà nước thay đổi chính sách có liên quan; do các trường hợp bất khả kháng ghi trong hợp đồng. Tất cả các thay đổi, điều chỉnh phải báo cáo và phải được cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.”

Trường hợp này thì việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ được thực hiện khi được Người quyết định đầu tư cho phép và không điều chỉnh giá đối với những vật tư, nhiên liệu, thiết bị trong hợp đồng ngoài danh mục vật tư, nhiên liệu, thiết bị được Nhà nước cho phép điều chỉnh.

Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Sơn