Công văn 8236/CT-TTHT năm 2017 về thuế thu nhập cá nhân
Số hiệu: 8236/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 24/08/2017 Ngày hiệu lực: 24/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8236/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sumitomo Forestry Việt Nam.
Địa chỉ: tầng 10, tòa nhà Lant Building 56-58-60 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311836566

Trả lời văn thư số 201705-002 ngày 26/05/2017 của Công ty về thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quy định về các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công:

“Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.5) Đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón tập thể người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động; trường hợp chỉ đưa đón riêng từng cá nhân thì phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân được đưa đón.

…”

Căn cứ Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 92/2014/TT-BTC sa đổi, bổ sung tiết đ.5 điểm đ Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

“đ.5) Đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động theo quy chế của đơn vị.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty theo trình bày, có chi hỗ trợ cho người lao động đang mang thai tiền phụ cấp đi lại (240.000 đồng/ngày) trong hai tháng cuối thai kỳ thì khoản lợi ích bằng tiền này Công ty phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động để khấu trừ, kê khai nộp thuế TNCN theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết đ thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
P. PC;
- Phòng. KT2;

- Lưu: VT, TTHT.
1099-31864629 (6/6/2017)

Vhdchau

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình