Công văn 8204/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng
Số hiệu: 8204/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 24/08/2017 Ngày hiệu lực: 24/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8204/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Fafilm TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: số 06 Thái Văn Lung, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0310861104

Trả lời văn bản số 99/CV-FFHCM ngày 26/06/2017 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền…

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty (theo hồ sơ đính kèm) ký thỏa thuận nhận khoản hỗ trợ kinh doanh bằng tiền từ Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken (gọi tắt là Heineken), đổi lại Công ty chấp thuận cho Heineken để các vật dụng, vật phẩm, nhân viên hỗ trợ kinh doanh của Heineken tại địa điểm của Công ty, hướng dẫn Công ty cách trang trí địa điểm kinh doanh, thực hiện các chương trình tại địa điểm kinh doanh của Công ty... thì khi nhận các khoản “hỗ trợ” này, Công ty phải lập hóa đơn GTGT xuất giao cho Công ty Heineken (tính thuế GTGT theo thuế, suất 10%), kê khai nộp thuế GTGT, thuế Thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT1;
- P.PC;
- Lưu: VT; TTHT.
1422-23458/07.2017cst/tta

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình