Công văn 82/BXD-KTXD về chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán công trình do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 82/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 09/05/2012 Ngày hiệu lực: 09/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/BXD-KTXD
V/v: Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán công trình.

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Phòng Quản lý đô thị – UBND huyện Thường Tín

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 12/QLĐT ngày 15/3/2012 của Phòng Quản lý đô thị – UBND huyện Thường Tín về chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình là hoạt động của tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân, đủ điều kiện năng lực theo quy định. Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán công trình đối với thiết kế 2 bước và 3 bước xác định theo Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình được công bố tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trường hợp chủ đầu tư đủ điều kiện năng lực tự tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán công trình thì chi phí được xác định theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD. Việc chi tiêu hàng năm thực hiện theo quy định để sử dụng nguồn kinh phí này.

Trường hợp thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật thì phí thẩm định thực hiện theo quy định tại Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

Phòng Quản lý đô thị – UBND huyện Thường Tín căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh