Công văn 8196/CT-TTHT năm 2017 về thuế thu nhập cá nhân
Số hiệu: 8196/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 24/08/2017 Ngày hiệu lực: 24/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8196/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Ngân Hàng NN & PTNT Việt Nam - Chi Nhánh Bình Chánh
Địa chỉ: Số E6/36 Nguyễn Hữu Trí, ấp 5, Thị Trấn Tân Túc, H. Bình Chánh, TP.HCM
MST: 0100686174-021

Trả lời văn bản số 1293/NHNoBC-KTNQ ngày 07/07/2017 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ Khoản 1 Mục II công văn số 801/TCT-TNCN ngày 02/03/2016 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST người phụ thuộc hướng dẫn:

“Cá nhân ủy quyền quyết toán thuế qua tổ chức trả thu nhập

+ Trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) và người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới (tổ chức được hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp), nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác thì được ủy quyền quyết toán cho tổ chức mới quyết toán thuế thay đối với cả phần thu nhập tổ chức cũ chi trả. Trường hợp điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ - con, Trụ sở chính và chi nhánh thì cũng được áp dụng nguyên tắc ủy quyền quyết toán thuế như đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp.

…”

Căn cứ công văn số 1022/TCT-TNCN ngày 15/03/2016 của Tổng cục Thuế về hướng dẫn khai tờ khai quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công;

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp người lao động làm việc tại các Công ty con, Chi nhánh thuộc Ngân Hàng NN & PTNT Việt Nam (Công ty mẹ - con, Chi nhánh) trong năm 2016 được điều chuyển lên Chi nhánh làm việc thì cuối năm được ủy quyền cho Chi nhánh quyết toán thuế thay.

Trường hợp Chi nhánh sử dụng ứng dụng khai thuế của ngành thuế, sau khi khai đầy đủ thuế TNCN đã khấu trừ tại chỉ tiêu [20] trên Phụ lục 05-1/BK-TNCN, hệ thống hỗ trợ tự động tổng hợp thông tin từ chỉ tiêu [34] (chỉ tiêu tổng hợp của chỉ tiêu [20]) lên chỉ tiêu [35] trên tờ khai 05/KK-TNCN. Đối với Tổ chức thuộc diện quyết toán ủy quyền quyết toán trong trường hợp này, Tổ chức thực hiện xác định lại chỉ tiêu [35] trên tờ khai 05/KK-TNCN đảm bảo bằng tổng số thuế TNCN đã khấu trừ đối với toàn bộ thu nhập từ TLTC được chi trả tại đơn vị, không bao gồm thuế TNCN đã khấu trừ tại các đơn vị khác của người lao động được điều chuyển.

Cục Thuế TP thông báo Chi Nhánh Ngân hàng biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT3;
- P.PC;
- Lưu (VT, TTHT).
1485-33074018/vxthang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình