Công văn 8192/CT-TTHT năm 2017 về miễn giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo
Số hiệu: 8192/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 24/08/2017 Ngày hiệu lực: 24/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8192/CT-TTHT
V/v Chính sách Thuế

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Chi cục thuế Quận 7.

Cục thuế có nhận được công văn số 2089/CCT-LP2 ngày 25/5/2017 của Chi cục thuế Quận 7 về miễn giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 46 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn các trường hợp miễn giảm thuế TNCN:

“1. Miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

a) Nguyên tắc miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

- Đối với người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo việc xét giảm thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo năm dương lịch.

…”

Căn cứ công văn 6383/BTC-TCT ngày 18/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế TNCN;

Căn cứ theo các quy định trên, trường hợp theo trình bày của Chi cục Thuế: Bà Nguyễn Cẩm Tú (Mã số thuế 8006479400) bị ung thư máu cấp tính dòng tủy loại M3 theo biên bản hội chẩn chữa trị bệnh của Bệnh viện truyền máu - huyết học thì Bà Nguyễn Cẩm Tú thuộc trường hợp được giảm thuế thu nhập cá nhân.

Cục Thuế TP thông báo Chi cục thuế Quận 7 biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
1090/17/pntsi

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình