Công văn 81/BXD-KTXD về chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 81/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 09/05/2012 Ngày hiệu lực: 09/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/BXD-KTXD
V/v: Chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 46/VQH-HCTH ngày 26/3/2012 của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam về chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí thiết kế xây dựng công trình hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình được tính bằng tỷ lệ % của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán của công trình được duyệt phù hợp với phân loại, phân cấp công trình quy định. Trường hợp dự án gồm nhiều loại công trình thì chi phí thiết kế được xác định cho từng loại công trình theo quy mô chi phí xây dựng trong dự toán của từng loại công trình được duyệt (công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng…), kể cả trên một địa điểm xây dựng công trình hoặc không cùng địa điểm xây dựng.

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh