Công văn 797/BXD-KTXD điều chỉnh dự toán công trình của Dự án Cải tạo, nâng cấp QL2C đoạn km 1+00 - km 49+750 do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 797/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 797/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh dự toán công trình của Dự án Cải tạo, nâng cấp QL2C đoạn km 1+00 - km 49+750.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 255/SGTVT-BQLDA ngày 28/3/2012 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc về điều chỉnh dự toán công trình của Dự án Cải tạo, nâng cấp QL2C đoạn km 1+00 - km 49+750. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với khối lượng thi công thực hiện từ khởi công đến thời điểm tạm dừng do thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định phát triển kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan.

Đối với khối lượng chưa thực hiện, chủ đầu tư tổ chức lập dự toán điều chỉnh từ thời điểm tạm dừng thi công theo quy định. Trường hợp dự toán điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định. Đối với khối lượng thi công còn lại của hợp đồng (do thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP), được điều chỉnh giá hợp đồng từ thời điểm tạm dừng thi công đến thời điểm tiếp tục thi công. Khi tiếp tục thi công việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của Nhà nước có liên quan.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ ý kiến nêu trên thể thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn