Công văn 793/BXD-KTXD dự toán chi phí công bố chỉ số giá xây dựng năm 2012 do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 793/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 793/BXD-KTXD
V/v dự toán chi phí công bố chỉ số giá xây dựng năm 2012.

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ

Trả lời công văn số 265/SXD-KTXD ngày 05/4/2012 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ về dự toán chi phí công bố chỉ số giá xây dựng năm 2012, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Để xác định được dự toán chi phí hàng năm cho việc lập và công bố chỉ số giá xây dựng hàng tháng theo quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD , trước hết Sở Xây dựng (đơn vị chủ trì) cần phải xác định được nội dung các công việc cần thực hiện khi xác định và công bố chỉ số giá xây dựng. Trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc để tính toán số lượng người tham gia, trang thiết bị, văn phòng phẩm… để thực hiện khối lượng công việc đó, cụ thể:

- Nội dung các công việc cần thực hiện khi tính toán chỉ số giá xây dựng: lập danh mục công trình, thu thập số liệu, phân tích, xử lý số liệu đưa vào tính toán…

- Về nhân công thực hiện, bao gồm:

+ Nhân công thực hiện việc điều tra, khảo sát thông tin về giá cả vật tư, vật liệu, nhân công, máy xây dựng hàng tháng;

+ Nhân công tổ chức xử lý số liệu: tổ chức tổng hợp số liệu, phân tích, cập nhật số liệu theo tháng, đưa số liệu vào phần mềm tính toán chỉ số giá.

- Về trang thiết bị phục vụ tính toán: Máy tính, phần mềm tính toán, văn phòng phẩm…

- Đối với những công việc thuê tổ chức tư vấn thực hiện, có thể tham khảo hướng dẫn lập dự toán chi phí tư vấn tại phụ lục kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2. Trên cơ sở khối lượng công việc thực hiện cụ thể để xác định dự toán chi phí cho phù hợp với từng điều kiện của từng địa phương.

3. Việc công bố chỉ số giá xây dựng phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng (tháng, quý, năm).

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện việc công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn