Công văn 790/BXD-HTKT thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020 do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 790/BXD-HTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 790/BXD-HTKT
V/v triển khai thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 25 tháng 5 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 798/QĐ-TTg về Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020. Thực hiện nhiệm vụ được giao theo quyết định, trong thời gian qua nhiều địa phương đã tiến hành triển khai rà soát, lập, thẩm định và đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn theo thẩm quyền. Tuy nhiên, còn một số địa phương vẫn chưa quan tâm đến công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn nên việc rà soát, lập, thẩm định phê duyệt còn chậm dẫn tới gặp khó khăn trong việc xác định các dự án đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn trên địa bàn. Để đảm bảo mục tiêu của Chương trình và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 143/TB-VPCP ngày 13/4/2012 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị:

1. Các địa phương tập trung hoàn thành việc rà soát, lập và phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn trong năm 2012.

2. Các địa phương chưa có báo cáo về kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình cần khẩn trương gửi Bộ Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình.

Việc triển khai rà soát, lập và phê duyệt quy hoạch cũng như báo cáo về kế hoạch triển khai đề nghị các địa phương thực hiện theo công văn số 1177/BXD-HTKT ngày 15/7/2011 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai đúng tiến độ Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP (KTN);
- Lưu: VP, HTKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang