Công văn 79/BXD-KTXD vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 79/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 09/05/2012 Ngày hiệu lực: 09/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/BXD-KTXD
V/v: Vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Trường Hải

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 05/CV-TJC ngày 19/3/2012 của Công ty cổ phần Trường Hải về vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Định mức chi phí tư vấn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình chưa bao gồm chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Vì vậy trường hợp các đơn vị tư vấn thiết kế mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thì chủ đầu tư xem xét bổ sung chi phí này. Khoản chi phí này theo các quy định trước đây của Bộ Xây dựng được tính bằng 5% so với chi phí tư vấn tính theo định mức.

2. Khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình có quy mô 35,5ha như nêu tại văn bản số 05/CV-TJC thì phải lập quy hoạch chi tiết. Bản vẽ của đồ án quy hoạch chi tiết được thể hiện theo tỷ lệ 1/500.

Công ty cổ phần Trường Hải căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh