Công văn 788/BXD-KTXD phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 788/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 18/05/2012 Ngày hiệu lực: 18/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 788/BXD-KTXD
V/v: phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án thoát nước – Sở Xây dựng TP. Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 331/BQL-CV ngày 17/4/2012 của Ban quản lý dự án thoát nước – Sở Xây dựng TP. Hà Nội đề nghị hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc chuyển tiếp áp dụng các quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng được quy định tại khoản 1, Điều 52 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Theo đó, đối với các hợp đồng xây dựng đã và đang thực hiện trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì không bắt buộc thực hiện theo quy định tại Nghị định này. Các hợp đồng đang trong quá trình đàm phán, chưa được ký kết thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng theo các quy định tại Nghị định này.

Về công thức điều chỉnh giá hợp đồng hay cách xác định hệ số điều chỉnh (Pn) đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng; trường hợp các bên muốn xác định phần giá trị hợp đồng gốc và phần giá trị điều chỉnh giá theo quy định của hợp đồng một cách riêng rẽ, khi đó giá trị của phần điều chỉnh được tính theo công thức GĐC = GHĐ x (Pn – 1).

Ban quản lý dự án thoát nước – Sở Xây dựng TP. Hà Nội căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn