Công văn 775/BXD-KTXD về chi phí tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 775/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 18/05/2012 Ngày hiệu lực: 18/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 775/BXD-KTXD
V/v: Chi phí tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 242/SXD-KTXD ngày 6/4/2012 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên về chi phí tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp chủ đầu tư đủ điều kiện năng lực để thực hiện các công việc tư vấn (bao gồm cả tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu) thì ngoài chi phí quản lý dự án, chủ đầu tư thực hiện công việc tư vấn nào được tính chi phí cho công việc tư vấn tương ứng theo định mức quy định. Việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí này thực hiện theo quy định của Nhà nước có liên quan.

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.