Công văn 752/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế giá trị gia tăng chế phẩm sinh học xử lý môi trường
Số hiệu: 752/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trần Bằng Toàn
Ngày ban hành: 07/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 752/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT chế phẩm sinh học xử lý môi trường

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đất Hợp.
(S 2, Đường s 4, Khu nhà Vạn Phúc 1, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 21/02/2022 của Công ty TNHH Đất Hợp về thuế suất thuế giá trị gia tăng của mặt hàng chế phẩm sinh học xử lý môi trường. Về vấn đề này, Tổng cục Hi quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng s31/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì mặt hàng “chế phẩm sinh học xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản” nhập khẩu không thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, không thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 thì Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điu này”.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014 của Bộ Tài chính: Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bn quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó; trừ hàng hóa là sn phm trồng trt chăn nuôi, thủy sn, hải sản; thiết bị, dụng cụ y tế thực hiện theo quy định ti khoản 3, 4, 5 Điều 4 Thông tư này”.

Căn cứ các quy định nêu trên, mặt hàng “chế phẩm sinh học xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản” nhập khẩu thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Đất Hợp được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu M
nh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn