Công văn 7500/BCT-KV2 năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg về tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cam kết quốc tế thỏa thuận quốc tế
Số hiệu: 7500/BCT-KV2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 16/08/2017 Ngày hiệu lực: 16/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7500/BCT-KV2
V/v thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết quốc tế thỏa thuận quốc tế

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 23/5/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế. Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị, theo đề nghị của Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương xin gửi danh sách đầu mối, địa chỉ liên lạc của Bộ phận giúp việc Phân ban Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì để các đơn vị phối hợp.

Trân trọng thông báo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ
TCCB;
- Vụ
PC;
- Lư
u: VT, KV2.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

DANH SÁCH

BỘ PHẬN GIÚP VIỆC PHÂN BAN VIỆT NAM DO BỘ CÔNG THƯƠNG CHỦ TRÌ
(Tài liệu kèm theo công văn số 7500/BCT-KV2 ngày 16 tháng 8 năm 2017)

STT

Tên các Ủy ban

(Ban chỉ đạo, T công tác, Ủy ban hn hợp, UBLCP, Hiệp hội, Hội...)

Cấp người đứng đầu và tên Bộ, ngành làm thường trực (Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ))

Sự tham gia của Lãnh đạo Bộ Công Thương

Họ tên LĐ Bộ

Chức vụ trong Ủy ban

Tên đơn vị thường trực; chủ trì giúp việc cho LĐ Bộ/ Văn phòng giúp việc

1

Ủy ban hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam- Trung Quốc

Thứ trưởng Bộ Công Thương

Trần Quốc Khánh

Chủ tịch phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương

Email: vcatbd@moit.gov.vn

Tel: 024 22205425

2

Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Nhật Bản về hợp tác Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Trần Tuấn Anh

Chủ tịch phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương

Email: vcatbd@moit.gov.vn

Tel: 024 22205425

3

y ban hỗn hp Việt Nam - Hàn Quốc về hợp tác Điện hạt nhân, Công nghiệp, Năng lượng và Thương mại

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Trần Tuấn Anh

Chủ tịch phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương

Email: vcatbd@moit.gov.vn

Tel: 024 22205425

4

Phân ban Việt Nam, Ủy ban hỗn hp Thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam Hàn Quốc (VKFTA)

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Trần Tuấn Anh

Chủ tịch phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương

Email: vcatbd@moit.gov.vn

Tel: 024 22205425

5

Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam - Triều Tiên về hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật

Thứ trưởng Bộ Công Thương

Trần Quốc Khánh

Chủ tch phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương

Email: vcatbd@moit.gov.vn

Tel: 024 22205425

6

UBHH VThương mại Việt Nam - Thái Lan

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Trần Tuấn Anh

Chủ tịch phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương Email: vcatbd@moit.gov.vn Tel: 024 22205425

7

Tiểu ban hỗn hp về Thương mại Việt Nam - Mi-an-ma

Thứ trưởng Bộ Công Thương

Trần Quốc Khánh

Chủ tịch phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương

Email: vcatbd@moit.gov.vn

Tel: 024 22205425

8

Ủy ban hn hp về hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Niu Di-lân

Thứ trưởng

Trần Quốc Khánh

Chủ tịch phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương

Email: vcatbd@moit.gov.vn

Tel: 024 22205425

9

Ủy ban hỗn hợp kinh tế, khoa học và kỹ thuật Việt Nam - In-đô-nê-xi-a

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Trần Tuấn Anh

Chủ tịch phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương

Email: vcatbd@moit.gov.vn

Tel: 024 22205425

10

Ủy ban hỗn hợp Thương mại Việt Nam Malaysia

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Trn Tun Anh

Chủ tịch phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương

Email: vcatbd@moit.gov.vn

Tel: 024 22205425

11

Tiểu ban hỗn hợp Thương mại Việt Nam Philippines

Thứ trưởng

Trần Quốc Khánh

Chủ tịch phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương

Email: vcatbd@moit.gov.vn

Tel: 024 22205425

12

Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cộng hòa Slovakia

Thứ trưởng Bộ Công Thương

Hoàng Quốc Vượng

Chủ tịch Phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Âu

Email: vca@moit.gov.vn

Tel: 024 22205380

13

Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Uzbekistan

Thứ trưởng Bộ Công Thương

Hoàng Quốc Vượng

Chủ tịch Phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Âu

Email: vca@moit.gov.vn

Tel: 024 22205381

14

Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Kazakhstan

Thứ trưởng Bộ Công Thương

Hoàng Quốc Vượng

Chủ tịch Phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Âu

Email: vca@moit.gov.vn

Tel: 024 22205381

15

Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cộng hòa Séc

Thứ trưởng Bộ Công Thương

Hoàng Quốc Vượng

Chủ tịch Phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Âu

Email: vca@moit.gov.vn

Tel: 024 22205380

16

Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Bulgari

Thứ trưởng Bộ Công Thương

Hoàng Quốc Vượng

Chủ tịch Phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Âu

Email: vca@moit.gov.vn

Tel: 024 22205380

17

Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Belarus

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Trần Tuấn Anh

Chủ tịch Phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Âu

Email: vca@moit.gov.vn

Tel: 024 22205381

18

Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Rumani

Thứ trưởng B Công Thương

Hoàng Quốc Vượng

Chủ tịch Phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Âu

Email: vca@moit.gov.vn

Tel: 024 22205380

19

Ủy ban Hỗn hp Việt Nam - Vương quốc Anh

Thứ trưởng Bộ Công Thương

Hoàng Quốc Vượng

Chủ tịch Phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Âu

Email: vca@moit.gov.vn

Tel: 024 22205380

20

Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Ucraina

Thứ trưởng Bộ Công Thương

Hoàng Quốc Vượng

Chủ tịch Phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Âu

Email: vca@moit.gov.vn

Tel: 024 22205381

21

Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Italy

Thứ trưởng Bộ Công Thương

Hoàng Quốc Vượng

Chủ tịch Phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Âu

Email: vca@moit.gov.vn

Tel: 024 22205382

22

Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - LB Nga

Thứ trưởng Bộ Công Thương

Hoàng Quốc Vượng

Phó Chủ tịch Phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Âu

Email: vca@moit.gov.vn

Tel: 024 22205382

23

Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Moldova

Thứ trưởng Bộ Công Thương

Hoàng Quốc Vượng

Chủ tịch Phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Âu

Email: vca@moit.gov.vn

Tel: 024 22205381

24

Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Slovenia

Thứ trưởng Bộ Công Thương

Hoàng Quốc Vượng

Chủ tịch Phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Âu

Email: vca@moit.gov.vn

Tel: 024 22205381

25

Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Azerbaizan

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Trần Tuấn Anh

Chủ tịch Phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Âu

Email: vca@moit.gov.vn

Tel: 024 22205381

26

Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Armenia

Thứ trưởng Bộ Công Thương

Hoàng Quốc Vượng

Chủ tịch Phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Âu

Email: vca@moit.gov.vn

Tel: 024 22205381

27

Ủy ban Hn hp Việt Nam - Hungary

Thứ trưởng Bộ Công Thương

Hoàng Quốc Vượng

Chủ tịch Phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Âu

Email: vca@moit.gov.vn

Tel: 024 22205382

28

Ủy ban Hn hợp thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Trần Tuấn Anh

Chủ tịch Phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Âu

Email: vca@moit.gov.vn

Tel: 024 22205382

29

Hội đồng Thương mại và Đu tư TIFA Việt Nam - Hoa Kỳ

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Trần Tuấn Anh

Chủ tịch phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Mỹ

Email: vuongnt@moit.gov.vn

Tel: 024 22205481

30

Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Argentina

Thứ trưởng Bộ Công Thương

(Chưa có)

Chủ tịch phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Mỹ

Email: toantm@moit.gov.vn

Tel: 024 22205373

31

Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Brazil

Thứ trưởng Bộ Công Thương

(Chưa có)

Chủ tịch phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Mỹ

Email: vietpq@moit.gov.vn

Tel: 024 22205485

32

Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Peru về các vấn đề kinh tế và hợp tác kỹ thuật

Thứ trưởng Bộ Công Thương

Đỗ Thắng Hải

Chủ tịch phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Mỹ

Email: toantm@moit.gov.vn

Tel: 024 22205373

33

Hội đồng Thương mại tự do Việt Nam-Chile

Thứ trưởng Bộ Công Thương

(Chưa có)

Chủ tịch phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Mỹ

Email: toantm@moit.gov.vn

Tel: 024 22205373

34

Ủy ban Hn hợp về Hợp tác Kinh tế, Thương mại và Đầu tư Việt Nam-Haiti

Bộ trưởng Bộ Công Thương

(Chưa có)

Chủ tịch phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Mỹ

Email: toantm@moit.gov.vn

Tel: 024 22205373

35

Ủy ban Hn hp về Hợp tác Kinh tế và Thương mại Việt Nam - Bolivia

Thứ trưởng Bộ Công Thương

(Chưa có)

Chủ tịch phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Mỹ

Email: toantm@moit.gov.vn

Tel: 024 22205373

36

Ủy ban Hn hợp cấp Bộ về hợp tác Kinh tế, Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Mexico

Thứ trưởng Bộ Công Thương

(Chưa có)

Chủ tịch phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Mỹ

Email: toantm@moit.gov.vn

Tel: 024 22205373

37

Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Panama

Thứ trưởng Bộ Công Thương

(Chưa có)

Chủ tịch phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Mỹ

Email: toantm@moit.gov.vn

Tel: 024 22205373

38

Ủy ban Hn hợp Việt Nam-Uruguay

Thứ trưởng Bộ Công Thương

Đỗ Thắng Hải

Chủ tịch phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Mỹ

Email: toantm@moit.gov.vn

Tel: 024 22205373

39

Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ai Cập

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Trn Tun Anh

Chủ tịch Phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á

Email: vcptana@moit.gov.vn

Tel: 024 22205410

40

Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Kuwait

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Trần Tuấn Anh

Chủ tịch Phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á

Email: vcptana@moit.gov.vn

Tel: 024 22205410

41

Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Oman

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Trần Tuấn Anh

Chủ tịch Phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á

Email: vcptana@moit.gov.vn

Tel: 024 22205410

42

Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - UAE

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Trần Tuấn Anh

Chủ tịch Phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á

Email: vcptana@moit.gov.vn

Tel: 024 22205410

43

Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Trần Tuấn Anh

Chủ tịch Phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á

Email: vcptana@moit.gov.vn

Tel: 024 22205410

44

Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Bangladesh

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Trần Tuấn Anh

Chủ tịch Phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á

Email: vcptana@moit.gov.vn

Tel: 024 22205410

45

Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Tuy-ni-di

Thứ trưởng Bộ Công Thương

Cao Quốc Hưng

Chủ tịch Phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á

Email: vcptana@moit.gov.vn

Tel: 024 22205410

46

y ban hỗn hợp Việt Nam - Ả-rập Xê-Út

Thứ trưởng Bộ Công Thương

Cao Quốc Hưng

Chủ tịch Phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á

Email: vcptana@moit.gov.vn

Tel: 024 22205410

47

Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Pakistan

Thứ trưởng Bộ Công Thương

Cao Quốc Hưng

Chủ tịch Phân ban Việt Nam

Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á

Email: vcptana@moit.gov.vn

Tel: 024 22205410

48

Ủy ban liên Chính phủ (UBLCP) Việt Nam - Vê-nê-xu-ê-la về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học công nghệ

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Trần Tuấn Anh

Chủ tịch phân ban Việt Nam

Vụ Hợp tác quốc tế

Email: duonglt@moit.gov.vn

Tel: 024 22202358