Công văn 74118/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân
Số hiệu: 74118/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 02/12/2016 Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74118/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Văn phòng đại diện tổ chức East Meets West Foundation tại Việt Nam
Địa chỉ: tầng 7, Viện Anh Ngữ; 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
MST: 0104094556

Trả lời công văn số 44/CV-EMW ngày 07/10/2016 của Văn phòng đại diện tổ chức East Meets West Foundation tại Việt Nam (gọi tt là Văn phòng) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 Chính phủ.

+ Tại Khoản 1 quy định khai thuế, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

“a) Nguyên tắc khai thuế

a.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hp trong tháng hoc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.

a.2) Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý”.

+ Tại Khoản 2 quy định khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân có thu nhập từ kinh doanh

“a.4) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho t chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

- Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một t chức, cá nhân trả thu nhập và thc tế đang làm việc ti đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán, kể cả trường hp không m việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập”.

- Căn cứ Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

+ Tại Khoản 3 Điều 12 quy định trách nhiệm, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế.

“3. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác và cá nhân có mã s thuế np thay, khi thay đổi thông tin đăng ký thuế thì các thông tin tương ứng của mã s thuế nộp thay được Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tự động cập nhật theo mã số thuế của người nộp thuế. Các thủ tục chuyển nghĩa vụ thuế đi với mã s thuế nộp thay được thực hiện tương tự và cùng thời điểm với thủ tục chuyn nghĩa vụ của người nộp thuế ”

+ Tại Điểm b Khoản 1 Điều 13 quy định hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.

“b) Hồ sơ thay đi thông tin đăng ký thuế:

b1) Đối với người nộp thuế là t chức kinh tế, t chức khác (kể cả đơn vị trực thuộc), hồ sơ gồm:

- Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thm quyền cấp nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đi”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Văn phòng tại Hà Nội không trả lương cho cán bộ của văn phòng mà Văn phòng tại Đà Nẵng trực tiếp chi trả lương cho cán bộ làm việc tại Hà Nội từ tháng 9/2016 và không phát sinh nghĩa vụ thuế tại Hà Nội thì Văn phòng tại Hà Nội không phải kê khai nộp thuế TNCN.

Việc kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế TNCN đơn vị thực hiện theo Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp văn phòng tại Hà Nội vẫn hoạt động theo chức năng Văn phòng nhưng không phát sinh nghĩa vụ thuế TNCN thì đơn vị thực hiện nộp hồ sơ điều chỉnh chỉ tiêu 18 “Các loại thuế phải nộp” không nộp thuế TNCN; theo quy định tại Điều 12; Điều 13 thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Trường hợp còn vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ với phòng thuế Thu nhập cá nhân - Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Văn phòng được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng
TNCN;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn