Công văn 73366/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô nhập khẩu
Số hiệu: 73366/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 29/11/2016 Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73366/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

Kính gi: Công ty TNHH CT-WEARNES Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 1, TTTM Interserco, S2 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
MST: 0106433878

Trả lời công văn số 35/CV-TCKT ngày 15/11/2016 của Công ty TNHH CT-WEARNES Việt Nam (sau đây gọi là công ty) hỏi về thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô nhập khẩu, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ như sau:

- Tại Khoản 3 Điều 2 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6 như sau:

“1. Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đi, b sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, khoản 2 Điều 2 Luật s 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, Điều 5 Nghị định s108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu ô tô trước ngày 01/7/2016 nhưng bán ra từ ngày 01/7/2016 thì khi bán ra cơ sở kinh doanh phải kê khai nộp thuế TTĐB theo mức thuế suất quy định tại Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, b sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.”

- Tại Khoản 4 Điều 2 sửa đổi khổ thứ nhất khoản 2 Điều 8 như sau:

“2. Người nộp thuế TTĐB đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định s thuế TTĐB phải nộp bán ra trong nước. Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với s thuế TTĐB của hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu bán ra và chỉ được khấu trừ tối đa bằng tương ứng s thuế TTĐB tính được ở khâu bán ra trong nước. Trường hợp đặc biệt đối với s thuế TTĐB không được khấu trừ hết do nguyên nhân khách quan bất khả kháng, người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hp trước ngày 01/7/2016, Công ty nhập khẩu ô tô thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt còn tồn kho và bán ra từ ngày 01/7/2016 thì Công ty phải kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo mức thuế suất quy định tại Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016.

Công ty được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bán ra trong nước. Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhập khẩu bán ra và chỉ được khấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế tiêu thụ đặc biệt tính được ở khâu bán ra trong nước.

Nếu còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH CT-WEARNES Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1;
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn