Công văn 73363/CT-TTHT năm 2016 về xác nhận vốn điều lệ
Số hiệu: 73363/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 29/11/2016 Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73363/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Duyên Hà
Địa chỉ: Số 4/41 Phố Tương Mai, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội
MST: 0100520789

Trả lời công văn không số ngày 754/CV-CT ngày 15/11/2016 của Công ty TNHH Duyên Hà (sau đây gọi là Công ty) về việc xác nhận vốn điều lệ, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 8 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc Hội quy định trách nhiệm của quan quản lý thuế như sau:

“1. Tổ chức thực hiện thu thuế theo quy định của pháp luật.

2. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế; công khai các thủ tục về thuế.

3. Giải thích, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế; công khai mức thuế phải nộp của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

4. Giữ bí mật thông tin của người nộp thuế theo quy định của Luật này.

5. Thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế, xoá nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt, hoàn thuế theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật về thuế.

6. Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi có đề nghị theo quy định của pháp luật.

7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thuế theo thẩm quyền.

8. Giao kết luận, biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế cho đối tượng kiểm tra thuế, thanh tra thuế và giải thích khi có yêu cầu.

9. Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế theo quy định của Luật này.

10. Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Căn cứ quy định nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội không có thm quyền xác nhận việc góp đvốn điều lệ của các thành viên Công ty.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Duyên Hà được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa (để phối hợp);
- Phòng KT4;
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.