Công văn 7330/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường quản lý người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Số hiệu: 7330/BYT-KCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 04/09/2021 Ngày hiệu lực: 04/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7330/BYT-KCB
V/v tăng cường quản lý người hành nghề KBCB

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, ngày 13/8/2021 Bộ Y tế đã ban hành Công văn 6589/BYT-KCB về việc triển khai Công điện 1068 của Thủ tướng Chính phủ và bảo đảm duy trì công tác khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) thường quy. Hiện nay, qua các đợt kiểm tra, giám sát của Bộ Y tế và báo cáo của một số tỉnh, thành phố có hiện tượng người hành nghề tự ý bỏ vị trí công tác, không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được phân công. Để khắc phục tình trạng này, bảo đảm nhân lực thực hiện phòng chống dịch COVID-19 và KBCB thường quy, Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn (cả cơ sở công lập và tư nhân) thực hiện các nội dung sau:

1. Bảo đảm nhân lực làm việc tại cơ sở KBCB theo quy định, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị, xây dựng phương án, kế hoạch bố trí nhân lực phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Y tế để dự phòng có tình huống lây nhiễm phải cách ly y tế, gây ảnh hưởng đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

2. Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người hành nghề KBCB theo quy định của Luật KBCB, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các cán bộ, viên chức, người hành nghề tích cực tham gia và có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hoạt động KBCB.

3. Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh việc quản lý người hành nghề tại các cơ sở KBCB, tổng hợp các trường hợp tự ý bỏ việc hoặc vi phạm các quy định về đạo đức hành nghề gửi về Bộ Y tế để tổng hợp, xem xét có hình thức kỷ luật hành chính hoặc tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề đối với các trường hợp vi phạm.

Trên đây là ý kiến của Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế khẩn trương thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Vụ TCCB, Vụ TĐKT (để p/h);
- VP Bộ (để p/h);
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Trang tin điện tử Cục QLKCB;
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn