Công văn 73173/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế
Số hiệu: 73173/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 28/11/2016 Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73173/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Trung tâm hạ tầng mạng miền Bắc - CN Tổng Công ty Hạ tầng mạng
(Đ/c: Số 5 ngõ Simco, 28 Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
MST: 0106884817-002)

Trả lời công văn số 12597/VNPT-Net1-KT ngày 03/11/2016 của Trung tâm hạ tầng mạng miền Bắc - chi nhánh Tổng Công ty Hạ tầng mạng (sau đây gọi tắt là VNPT-Net1) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ khai quyết toán đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân có thu nhập từ kinh doanh.

- Căn cứ Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC .

- Căn cứ Điều 19 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung tiết a.3, điểm a, khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC .

- Căn cứ Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC:

“2. Khai thuế đi với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tin công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế...

b) Hồ sơ khai thuế...

b.2) Hồ sơ khai quyết toán...

- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ; đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp t chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế...”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp VNPT-Net1 đang thực hiện đóng mã số thuế của Trung tâm Viễn thông khu vực 1 (VTN1), ngày 19/10/2016 đã thực hiện xong việc quyết toán chứng từ khấu trừ thuế TNCN và không cấp được chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho cá nhân là những lao động đã nghỉ việc thì cơ quan thuế sẽ căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để VNPT-Net1 được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng: KT2; Pháp chế;
- Lưu: VT, T
THT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn