Công văn 73167/CT-TTHT năm 2016 chính sách thuế hoạt động cung cấp nước
Số hiệu: 73167/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 28/11/2016 Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73167/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 1027/PC-TCT ngày 07/11/2016 của Tổng cục Thuế chuyển thư hỏi của độc giả Trần Thị Thu Hường ở Hà Nội do Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính chuyển đến (sau đây gọi là “Độc giả”) hỏi về chính sách thuế. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 7 Điều 2 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch quy định:

“Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

7. Nước sạch là nước đã qua xử lý có chất lượng bảo đảm, đáp ứng yêu cầu sử dụng.”

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định:

+ Tại Khoản 1 Điều 10 quy định về mức thuế suất 5%:

“Điều 10. Thuế suất 5%

1. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, không bao gồm các loại nước ung đóng chai, đóng bình và các loại nước giải khát khác thuộc đi tượng áp dụng mức thuế suất 10%.”

+ Tại Điều 11 quy định mức thuế suất 10%:

“ Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

…”

Căn cứ quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn Độc giả như sau:

Trường hợp Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội cung cấp nước từ sông Hồng cho Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội thì:

- Trường hợp nước cung cấp cho Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội đã qua xử lý có chất lượng bảo đảm, đáp ứng yêu cu sử dụng là nước sạch đ phục vụ sản xuất và sinh hoạt thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

- Trường hợp nước cung cấp cho Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội không đáp ứng được yêu cầu là nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Nếu còn vướng mắc, đề nghị Độc giả liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải đáp cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính được biết và hướng dẫn Độc giả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, T
THT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn