Công văn 73020/CT-TTHT năm 2016 vướng mắc kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt
Số hiệu: 73020/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 28/11/2016 Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73020/CT-TTHT
V/v giải đáp vướng mắc kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xăng dầu Quân đội
(Đ/c: 33B Phạm Ngũ Lão, P.Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

MST: 0100108688)

Trả lời công văn số 900/CT-TC ngày 11/11/2016 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) hỏi về kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt. Về vấn đề này, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB.

+ Tại Điều 2 quy định về đối tượng chịu thuế TTĐB:

“Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) được thực hiện theo quy định tại Điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008, tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều 2 Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

…”

+ Tại Khoản 1, Điều 4 quy định về người nộp thuế TTĐB:

“Điều 4. Người nộp thuế

1. Người nộp thuế TTĐB là tổ chức, cá nhân có sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB, bao gồm:

1.1. Các tổ chức kinh doanh được thành lập và đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước (nay là Luật Doanh nghiệp) và Luật Hợp tác xã.

1.2. Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác.

…”

- Căn cứ Khoản 4, Điều 2 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi khổ thứ nhất Khoản 2 Điều 8 Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính:

“2. Người nộp thuế TTĐB đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế TTĐB phải nộp bán ra trong nước. Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu bán ra và chỉ được khấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế TTĐB tính được ở khâu bán ra trong nước. Trường hợp đặc biệt đối với số thuế TTĐB không được khấu trừ hết do nguyên nhân khách quan bất khả kháng, người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Căn cứ các quy định trên:

- Trường hợp Tổng công ty nhập khẩu xăng dầu từ nước ngoài về và bán ra trong nước thì phải kê khai và lập hóa đơn theo giá bán là giá đã có thuế tiêu thụ đặc biệt. Khi kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa nhập khẩu bán ra trong nước, Tổng công ty được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu nếu đáp ứng điều kiện được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại khoản 2, Điều 8 Thông tư 195/2015/TT-BTC nêu trên.

- Trường hợp Tổng công ty mua xăng dầu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn thì khi bán ra Tổng công ty không thuộc trường hợp phải kê khai, nộp thuế TTĐB theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.

- Trường hợp còn vướng mắc đề nghị Tổng công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 5 - 187 Giảng Võ để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xăng dầu Quân đội được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra 5;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn