Công văn 73003/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế cấp hóa đơn giá trị gia tăng
Số hiệu: 73003/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 28/11/2016 Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73003/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Chi cục Thuế Chương Mỹ

Trả lời công văn số 4290/CCT-TTHT ngày 22/9/2016 của Chi cục Thuế Chương Mỹ hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in:

“1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.”

Căn cứ Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“3. Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản.”

Căn cứ Quyết định số 4740/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND TP Hà Nội về việc thu hồi 4.600 m2 đất tại Cụm Công nghiệp Phụng Châu, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ do hộ ông Lê Văn Đức và ông Lê Văn Thịnh quản lý, sử dụng; giao Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Quốc tế để tiếp tục sử dụng cùng với công trình đã xây dựng làm xưởng sản xuất dệt may công nghiệp.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp ông Lê Văn Đức là Hộ kinh doanh (đã đóng MST) khi bán tài sản không phải tính thuế, cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ đối với trường hợp trên. Hộ ông Lê Văn Đức và ông Lê Văn Thịnh khi chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê phải nộp nghĩa vụ bao gồm: Tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đến ngày 29/8/2016; thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định tại Điều 17 Thông tư 92/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Chi cục Thuế Chương Mỹ được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng: Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn