Công văn 72860/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với hoạt động bán thẻ dịch vụ của khách sạn
Số hiệu: 72860/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 25/11/2016 Ngày hiệu lực: 25/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72860/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Quản lý Vinpearl
(Địa chỉ: Số 7 Đường Bằng Lăng, KĐTST Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng; quận Long Biên, TP Hà Nội.
MST: 0313129153)

Trả lời công văn số 15/2016/CV/KT-VPL ngày 04/08/2016, công văn s 16/2016/CV/KT-VPL ngày 27/09/2016 và công văn bổ sung tài liệu số VPL0110.16 ngày 01/10/2016 của Công ty TNHH Quản lý Vinpearl hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

+ Tại Điều 8 quy định thời điểm xác định thuế GTGT như sau:

"Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT

1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Đối với cung ứng dịch vụ thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

…”

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị đnh số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Tại Khoản 2 Điều 16 quy định cách lập một s tiêu thức cụ thể trên hóa đơn như sau:

"2. Cách lập một s tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp t chức cung ứng dch v thực hiện thu tiền trước hoc trong khi cung ứng dch v thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

…”

+ Tại Khoản 2.6 Phụ lục 04 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối vi một số trường hợp như sau:

"2.6. Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại bán đúng giá, hưng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

a) Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhn làm đi lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hóa gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng; cơ sở nhận làm đại bán hàng.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng; cơ sở nhận làm đại bán hàng thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với s hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của cơ sở giao hàng xuất cho.

…”

- Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư s 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

+ Tại Điểm a Khoản 3 Điều 1 Sửa đổi điểm a khoản 8 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

"a) Sửa đổi điểm a khoản 8 Điều 11 như sau:

“a) Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đại lý

- Người nộp thuế là đại lý bán hàng hóa, dịch vụ hoặc là đại thu mua hàng hóa theo hình thức bán, mua đúng giá hưởng hoa hồng không phải khai thuế giá tr gia tăng đối với hàng hóa, dch v bán đi ; hàng hóa thu mua đạinhưng phải khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu hoa hồng đại được hưởng.

- Đi với các hình thức đại khác thì người nộp thuế phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán hàng đại lý; hàng hóa thu mua đại lý và thù lao đại lý được hưởng."

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Quản lý Vinpearl ký thỏa thuận với các khách sạn thuộc chuỗi khách sạn Vinpearl (như Vinpearl Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nng..) thay mặt các khách sạn phát hành thẻ dịch vụ để sử dụng khách sạn trong một khoảng thời gian nhất định theo hình thức là đại lý bán đúng giá thẻ dịch vụ của khách sạn, khi Công ty bán thẻ dịch vụ cho các khách hàng thì Công ty phải lập hóa đơn giao cho khách hàng theo quy định đồng thời lập Bảng kê số thẻ dịch vụ bán ra gửi về cho khách sạn, Công ty không phải khai thuế GTGT đối với doanh thu bán thẻ dịch vụ của khách sạn.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Công ty TNHH Quản lý Vinpearl được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục thuế quận Long Biên;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn