Công văn 7245/TCHQ-GSQL năm 2016 về tập kết hàng hóa nhập khẩu chờ làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu thuộc tỉnh Tây Ninh
Số hiệu: 7245/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 28/07/2016 Ngày hiệu lực: 28/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7245/TCHQ-GSQL
V/v tập kết hàng hóa nhập khẩu ch làm thủ tục hải quan tại các cửa khẩu thuộc tỉnh Tây Ninh

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Trả lời công văn số 1035/HQTN-NV ngày 14/6/2016 và công văn số 1139/HQTN-NV ngày 29/6/2016 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh báo cáo tình hình và đề xuất cho tiếp tục hoạt động tập kết hàng hóa nhập khẩu chờ làm thủ tục hải quan tại các khu vực cửa khẩu thuộc tỉnh Tây Ninh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 31/12/2015 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 12414/TCHQ-GSQL trong đó yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ thành lập địa điểm tập kết kiểm tra hàng hóa ở biên giới theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, trước 30/6/2015 phải đảm bảo các điều kiện thành lập theo đúng quy định. Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh hiện nay các kho bãi tập kết chờ làm thủ tục hải quan đều nằm trong khu vực cửa khẩu hoặc nằm giữa vùng đệm tiếp giáp Campuchia, chưa được chính quyền địa phương quy hoạch, chưa đảm bảo điều kiện giám sát, kiểm tra của cơ quan chức năng. Đối chiếu với Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện địa điểm tập kết kiểm tra hàng hóa ở biên giới thì các kho bãi chưa đủ điều kiện thành lập, còn để xảy ra sai phạm trong quá trình tập kết.

Đ đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, việc tập kết hàng hóa nhập khẩu chờ làm thủ tục hải quan tại các cửa khẩu tỉnh Tây Ninh chỉ được thực hiện tại các địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa ở biên giới đã được Tổng cục Hải quan thành lập hoặc công nhận.

Tổng cục Hải quan có ý kiến, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh