Công văn 7238/TCHQ-TXNK năm 2016 xử lý thuế lô hàng gỗ có nguồn gốc nhập khẩu quá hạn 365 ngày
Số hiệu: 7238/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 28/07/2016 Ngày hiệu lực: 28/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7238/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế lô hàng gỗ có nguồn gốc nhập khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Phước Thành.
(Số 9 đường Duy Tân, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)

Trả lời công văn số 03/HTXK-2016 ngày 11/6/2016 của Công ty TNHH Phước Thành về việc xử lý thuế mặt hàng gỗ xuất khẩu có ngun gốc nhập khẩu quá hạn 365 ngày. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vướng mắc nêu trên của Công ty TNHH Phước Thành, Bộ Tài chính đã có công văn số 8432/BTC-TCHQ ngày 22/6/2016 hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, Công ty TNHH Phước Thành xử lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu (xin đính kèm công văn số 8432/BTC-TCHQ).

Đ nghị Công ty nghiên cứu hướng dẫn tại công văn số 8432/BTC-TCHQ và liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị để được xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH Phước Thành được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THU XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng