Công văn 71983/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư
Số hiệu: 71983/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 21/11/2016 Ngày hiệu lực: 21/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71983/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phn tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội
(Địa chỉ: Số 21 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đng Đa, TP Hà Nội.
MST:
0100105013)

Trả li công văn số 434/TV-CCIC ngày 13/07/2016 của Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

+ Tại Khoản 4 Điều 5 quy định trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

“4. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

…”

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất GTGT 10% như sau:

Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đi với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này:

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại...”

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Tại Khoản 1 Phụ lục 04 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ đối với một số trường hợp ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

“1. Tổ chức nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn GTGT. Khi lập hóa đơn, t chức phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hóa đơn. Trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế...”

- Căn cứ công văn số 5241/TCT-CS ngày 11/11/2016 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về thuế GTGT.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội phát sinh hoạt động chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng Trụ sở công ty tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Dự án) cho Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Richyland Việt Nam, dự án này phục vụ xây dựng tài sản cố định (trụ sở) của công ty (theo giấy chứng nhận đầu tư s 01121000322 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 05/8/2009, điều chỉnh lần thứ 1 ngày 10/05/2013), thì khi chuyển nhượng Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyn nhượng này theo quy định. Công ty thực hiện lập hóa đơn GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 1 Phụ lục 04 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ đối với một số trường hợp ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của B Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 3 đ được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế s
3;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn